Imprezy integracyjne Actigra
 • Actigra Activities
 • Actigra Activities
 • Actigra Activities
 • Actigra Activities
 • Actigra Activities
 • Actigra Activities
 • Actigra Events
 • Actigra Events
 • Actigra Events
 • Actigra Events
 • Actigra Events
 • Actigra Events
activitiesACTIGRA integracjaACTIGRA event marketingevents
Strona główna / wsparcie / Organizacja bezpiecznej imprezy masowej

Organizacja bezpiecznej imprezy masowej

PDF Drukuj Email

Obowiązki samorządu i służb

Od 11 września 2004 r. obowiązują nowe, zaostrzone rygory dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. Znowelizowane przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych nakazują organizatorom takich imprez zatrudnianie odpowiednio wyszkolonych służb porządkowych, wyposażonych w środki łączności. W 2009 r. uchwalone zostały zmiany w ustawie, które opisujemy na końcu niniejszego artykułu.

Pracownicy ochrony zostali upoważnieni do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej lub inną osobę. Mecze piłkarskie mają być monitorowane za pomocą nośników elektronicznych. Nagrane taśmy będą wykorzystywane w sądowym postępowaniu dowodowym w stosunku do osób zakłócających porządek podczas imprez masowych. Wojewodowie w porozumieniu z komendantami stworzą wykaz stadionów i obiektów sportowych, na których utrwalanie obrazu i dźwięku będzie obowiązkowe.

Z uwagi na szczególne zagrożenie bezpieczeństwa osób występujące podczas masowych imprez sportowych, zwiększenie rygorów dotyczy tej właśnie kategorii imprez masowych.

W tym celu do obowiązującej ustawy dodano specjalny rozdział regulujący kwestie przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych oraz określono uprawnienia i obowiązki organizatorów takich imprez.

Obowiązki organizatorów

Organizator imprezy masowej jest obowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas trwania imprezy. Zapewnia on:

 • spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
 • służbę porządkową i informacyjną odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną, wyraźnie wyróżniającą się elementami ubioru oraz powołuje kierownika do spraw bezpieczeństwa kierującego tymi służbami,
 • pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne,
 • drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i policji,
 • warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych,
 • w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem.

Organizator imprezy masowej powinien udostępnić uczestnikom imprezy regulamin obiektu lub regulamin imprezy. W uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, określa szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.

Ważne:

W przypadku, gdy właściciel obiektu, na terenie, którego odbywa się impreza masowa, posiada już decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie (wydaną stosownie do przepisów prawa budowlanego), organizator imprezy masowej zwolniony jest z obowiązku przedkładania opinii i uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną i inspektorem sanitarnym.

We wszystkich województwach będą wykazy stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie na taśmach wideo przebiegu imprezy będzie obowiązkowe. Niezależnie od tego, każdy organizator imprezy masowej ma prawo do utrwalania obrazu i dźwięku z przebiegu każdej innej imprezy, a w szczególności prowokacyjne zachowania osób na stadionie.

Płatna pomoc policji

Zgodnie z art. 5a ustawy, organizator imprezy masowej może zawrzeć z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) policji porozumienie o odpłatnym udziale policji w zabezpieczeniu, podczas przeprowadzania imprezy masowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wcześniej musi na to wyrazić zgodę właściwy miejscowo komendant wojewódzki policji. Porozumienie powinno w szczególności określać: sposób zabezpieczenia przez policję bezpieczeństwa i porządku publicznego, kwotę odpłatności uiszczanej na rzecz policji przez organizatora imprezy masowej,  zasady i tryb nadzoru policji nad działalnością służby porządkowej i informacyjnej oraz  kierownika do spraw bezpieczeństwa.

Kwotę odpłatności ustala się według zasad określonych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. (patrz: podstawa prawna). Policjantowi, któremu zlecono na piśmie wykonywanie zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, oblicza się wynagrodzenie w relacji procentowej kwoty bazowej. Kwotę tę określa ustawa budżetowa, ustalona odrębnie dla policjantów objętych i nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.

Oddzielnie oblicza się dodatkowe należności za obsługę i prowadzenie sprzętu transportowego (np. transporter powyżej 2,5 t - do 0,65 proc. kwoty bazowej, samochód - do 0,45 proc. kwoty bazowej, motocykl - do 0,2 proc. takiej kwoty). W przypadku innych zadań dodatkowych stosuje się wskaźnik 1,75 proc. kwoty bazowej. Łączna kwota dodatkowego wynagrodzenia nie może przekroczyć stawki dziennej. Dodatkowe wynagrodzenie powinno być wypłacone na podstawie imiennej listy zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych, do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Samorząd:

Od 11 września 2004 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast są zobowiązani do kontrolowania zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku, gdy stwierdzą niezgodność przebiegu imprezy z treścią zezwolenia - mogą przerwać imprezę masową.

Załączniki do wniosku

Nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy organizator powinien wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Do wniosku należy dołączyć:

 • opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez policję zagrożeniach,
 • opinię właściwego miejscowo inspektora sanitarnego,
 • graficzny (wraz z opisem) plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
  • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych
  • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
  • regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
  • program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego planu lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.
  • odpowiednia liczba porządkowych

Do wniosku należy dołączyć także informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób.

W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio: 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób. Do wniosku należy także dołączyć pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy, a także szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Potrzebna też będzie pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

Opinie straży i inspekcji

Organizator imprezy masowej, nie później niż 14 dni przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, zwraca się do właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich) policji i Państwowej Straży Pożarnej, kierownika pogotowia ratunkowego i właściwego miejscowo inspektora sanitarnego o wydanie opinii. Właściwi miejscowo komendanci powiatowi (miejscy) policji i Państwowej Straży Pożarnej wydają opinię na podstawie przedłożonej przez organizatora imprezy dokumentacji i informacji oraz oceny zagrożeń. Do wniosku należy ponadto dołączyć informację o powiadomieniu właściwych ze względu na miejsce, na którym ma się odbyć impreza masowa:

 • komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych w strefie nadgranicznej,
 • komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Organizator imprezy masowej powinien załączyć do wniosku informację o zainstalowanych urządzeniach do elektronicznej rejestracji przebiegu imprez. W przypadku, gdy właściciel obiektu, na terenie, którego odbywa się impreza masowa, posiada decyzję właściwego organu o pozwoleniu na użytkowanie, wydaną stosownie do przepisów prawa budowlanego, organizator imprezy masowej zwolniony jest z obowiązku przedkładania opinii i uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną i inspektorem sanitarnym, jeżeli charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu.

Zakaz wstępu na imprezę

Zakaz wstępu na imprezę, trwający od 2 do 6 lat, może być nałożony za następujące wykroczenia:

 • nieopuszczanie zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu,
 • zakłócanie porządku publicznego lub wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym, a także podżeganie do takich czynów,
 • publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa, nawoływanie do nieposłuszeństwa, przemoc wobec rozporządzenia organu publicznego,
 • umyślne niszczenie cudzych rzeczy,
 • uniemożliwianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności uszkadzanie lub usuwanie przyrządów alarmowych, instalacji oświetleniowych, zegarów, automatów, telefonów, oznaczeń nazw miejscowości, ulic, placów lub nieruchomości, urządzeń służących do utrzymania czystości, ławek lub innych przedmiotów (kodeks wykroczeń),
 • niewykonywanie poleceń służb porządkowych podczas imprez masowych (ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych).

Odpowiedzialność za szkody

Od 1 stycznia 2004 r. organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna organizatorów imprez masowych za szkody wyrządzone w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;
 • polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych innym osobom, nieprzekraczających równowartości w złotych 100 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC;
 • polegających na zapłacie kar umownych; 4) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.


Minimalne sumy gwarancyjne

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do imprezy sportowej wynosi równowartość w złotych:

 • dla imprezy masowej przeprowadzanej na otwartej przestrzeni, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 2000 miejsc - 30 000 euro. W przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1500 euro;
 • dla imprezy masowej przeprowadzanej na terenie zamkniętym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 500 miejsc - 6250 euro. W przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1250 euro;
 • dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku, będącej imprezą masową przeprowadzaną na otwartej przestrzeni, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300 i nie więcej niż 2000 miejsc - 35 000 euro. W przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 2000 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1750 euro;
 • dla imprezy masowej o podwyższonym ryzyku, będącej imprezą masową przeprowadzaną na terenie zamkniętym, jeżeli liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 200 i nie więcej niż 500 miejsc - 8150 euro. W przypadku wzrostu liczby miejsc o każde kolejne 100 ponad 500 miejsc minimalna suma gwarancyjna wzrasta każdorazowo o 1650 euro.


Policyjny rejestr osób i zdarzeń

Zgodnie z decyzją Rady Europy z dnia 22 kwietnia 2002 r. (2002/348/JHA) państwa członkowskie zobowiązano do utworzenia „narodowych punktów informacyjnych o charakterze policyjnym dla piłki nożnej oraz poinformowania o tym sekretariat generalny rady, w formie notyfikacji, wraz z załączeniem szczegółowych informacji." Termin wyznaczony na wykonanie tego zadania na 1 stycznia 2005 r. udało się przyśpieszyć. W nowelizowanej ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, z dniem 11 września 2004 r. weszły w życie przepisy dotyczące gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

Gospodarzem tych informacji jest komendant główny policji. Przy pomocy wojewódzkich i powiatowych komendantów budowana jest baza danych, które będą udostępniane nie tylko krajowym podmiotom, ale także zagranicznym. Ustawa wymienia podmioty, które mają prawo zwracać się o udostępnienie informacji.

Są to:

 1. Policja,
 2. Prokuratura
 3. Sądy
 4. Straż Graniczna
 5. Państwowa Straż Pożarna
 6. Biuro Ochrony Rządu
 7. Żandarmeria Wojskowa
 8. Straże gminne (miejskie)
 9. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach opiniowania i wydawania zezwolenia na zorganizowanie i przeprowadzenie masowej imprezy sportowej
 10. Straż Ochrony Kolei, zarządcy infrastruktury kolejowej, przewoźnicy publiczni
 11. Związki sportowe o zasięgu ogólnokrajowym
 12. Instytucje zagraniczne.

To są potencjalni odbiorcy informacji.

Jeśli chodzi o podmioty mające obowiązek zasilania bazy danych, ustawa zalicza do nich:

 1. Krajowy Rejestr Karny, sądy, w których zapadło prawomocne orzeczenie o ukaraniu za wykroczenie karą inną niż kara aresztu
 2. Związki sportowe
 3. Kuby sportowe
 4. Organizatorzy masowych imprez sportowych
 5. Właściciele obiektów, na terenie których odbywają się imprezy sportowe
 6. Organizatorzy turystyki
 7. Krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy.

Rejestr policyjny:

Zakres gromadzonych i przekazywanych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych obejmuje dane:

 • o osobach, przeciwko którym toczy się postępowanie karne lub przeciwko którym skierowano wniosek o ukaranie za czyn popełniony w związku z masową imprezą sportową: imię i nazwisko, używany pseudonim, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania lub stałego pobytu, adres korespondencyjny,
 • informację o karalności, przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi, o osobach, co do których zapadł prawomocny wyrok lub prawomocne orzeczenie o ukaraniu za przestępstwo albo wykroczenie, popełnione w związku z masową imprezą sportową: imię i nazwisko, używany pseudonim, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania lub stałego pobytu, adres korespondencyjny,
 • informację o karalności,
 • informacje o zastosowaniu środka karnego zakazu wstępu na imprezę masową, przynależność do klubów kibica oraz charakterystykę zachowania podczas i w związku z masowymi imprezami sportowymi, o klubach, organizacjach, stowarzyszeniach skupiających kibiców: ich nazwę, imię i nazwisko osoby działającej w imieniu osób zrzeszonych, liczbę członków, miejsce spotkań oraz charakterystykę zachowań i metod działania osób, o których mowa w lit. c), oraz elementy charakterystyczne, np. oznakowanie ubrania,
 • informacje o czynach noszących znamiona przestępstwa albo wykroczenia o charakterze chuligańskim z udziałem osób, o których mowa w lit. c),
 • informacje o wzajemnych relacjach pomiędzy poszczególnymi klubami, organizacjami i stowarzyszeniami, o zaistniałych w związku z organizowanymi imprezami zbiorowych naruszeniach porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz chuligańskich zachowaniach: datę i miejsce zdarzenia,
 • informacje o rodzaju imprezy, w związku z którą doszło do zdarzenia, skutki zdarzenia,
 • informacje o działaniach i podjętych środkach zaradczych, o związkach i klubach sportowych: nazwę związku lub klubu sportowego oraz skład ich władz, adres siedziby,
 • informacje o rodzaju rozgrywek, w których związek lub klub uczestniczył, uczestniczy oraz do jakich się zakwalifikował,
 • informacje o obiektach sportowych, z których związek lub klub stale korzysta, o kalendarzu rozgrywek sportowych z podaniem orientacyjnej liczby uczestników, o obiektach, na terenie których są organizowane masowe imprezy sportowe: rodzaj obiektu, jego nazwę,
 • informacje dotyczące dopuszczenia obiektu do użytkowania,
 • informacje dotyczące usytuowania obiektu wraz z planem i jego opisem,
 • informacje o pojemności obiektu oraz infrastrukturze,
 • informacje dotyczące zabezpieczenia technicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz o służbie porządkowej, o przemieszczaniu się uczestników masowych imprez sportowych i ich pobycie w miejscach organizowania tych imprez
 • informacje o środkach transportu, z jakich korzystają uczestnicy, miejscach zbiórek, trasach przejazdów oraz o liczebności grup uczestników, o organizatorach masowych imprez sportowych i organizatorach przejazdu uczestników masowych imprez sportowych oraz miejscach pobytu podczas tych imprez: nazwę lub imię i nazwisko organizatora wraz z jego siedzibą oraz adresem, określenie masowej imprezy sportowej, w związku z którą organizowany jest przejazd lub pobyt.

Wyjaśnienie terminów:

Impreza masowa - impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi - nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy - nie mniej niż 300.

Impreza masowa o podwyższonym ryzyku - impreza masowa, w czasie której, jak wynika z posiadanych informacji i dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących, istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji; w przypadku organizacji takiej imprezy wymienione wyżej liczby miejsc dla osób wynoszą odpowiednio 300 i 200.

Zabezpieczenie imprezy masowej - skoordynowane przedsięwzięcia podejmowane przez organizatora imprezy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, wojewodę, policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, służbę zdrowia, a w razie potrzeby przez inne właściwe służby i organy.

Organizator imprezy masowej - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca imprezę masową.

Etapy działania:

 1. Powiadomić wójta lub burmistrza. Nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy należy wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta - właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy - z wnioskiem o wydanie zezwolenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 7 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Są to m.in. opinie policji, straży, pogotowia ratunkowego i inspektora sanitarnego, regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy, terminarz imprez (program imprezy) oraz polisę ubezpieczeniową.
 1. Zebrać opinie straży i inspekcji. Nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy organizator powinien przekazać - właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy - komendantom powiatowym (miejskim) Policji i Państwowej Straży Pożarnej, terenowemu inspektorowi sanitarnemu oraz kierownikowi pogotowia ratunkowego informacje, w tym m.in. graficzny plan obiektu lub terenu (wraz z opisem), oznaczenie dróg dojścia i rozejścia się kibiców, dróg ewakuacyjnych, lokalizacji hydrantów. Należy również dołączyć informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, liczbie i rozmieszczeniu służb porządkowych.
 1. Odebrać zezwolenie. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku organizator powinien otrzymać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmowę zezwolenia. Będzie to decyzja administracyjna, a więc - zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego - wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo odwołania się do organu wyższego stopnia. Jeżeli organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) uzna, że impreza nosi znamiona podwyższonego ryzyka - stwierdzi to w zezwoleniu.
 1. Rozmieścić służby porządkowe. Do wniosku o wydanie zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej należy dołączyć informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku. Należy także poinformować o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej. W odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób.
 1. Ubezpieczyć się od OC. Organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny. Odpowiedzialność za szkody obejmie także te szkody, które poniosły straże i służby w trakcie akcji porządkowej. Polisę ubezpieczeniową należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na organizację imprezy.

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1298 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o zmianie ustawy bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 187, poz. 1922)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U. nr 12, poz. 114 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U. nr 220, poz. 2179).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz.U. nr 50, poz. 456).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych w związku z zabezpieczeniem imprez masowych oraz trybu wypłaty należnych z tego tytułu odszkodowań (Dz.U. nr 136, poz. 1148).

Zmiany w ustawie w 2009

Sejm RP uchwalił nową wersję ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ustawa wyjaśnia bardziej precyzyjnie definicję imprezy masowej, wprowadza instytucję zakazu klubowego dla kibiców, którzy złamią regulamin oraz - co wzbudziło najwięcej kontrowersji - umożliwia sprzedaż alkoholu do 4,5 % podczas imprez masowych.

Głównym powodem wprowadzenia do porządku obrad ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych była konieczność precyzyjnych uregulowań prawnych dotyczących w szczególności sportowych imprez masowych w świetle coraz bliższej perspektywy Euro 2012. Nowa ustawa została uchwalona w dniu 12 lutego 2009 roku.

W ustawie znalazł się zapis, że piwem i innymi alkoholami niskoprocentowymi nie będzie wolno handlować w czasie imprez o podwyższonym ryzyku aktami przemocy.

Wśród uchwalonych 10 marca 2009 roku poprawek do ustawy, znalazł się jednakże zapis utrzymujący obowiązującą obecnie, całkowitą prohibicję na imprezach masowych.

Wśród zapisów ustawy nowość to również dopuszczenie stosowania siły fizycznej dla służb porządkowych, zabezpieczających imprezę masową. Ponadto spiker zawodów sportowych, który swoimi wypowiedziami sprowokuje kibiców lub uczestników masówki do działań zagrażających bezpieczeństwu podlega grzywnie albo nawet karze ograniczenia wolności.

Kolejna zmiana dotyczy kwalifikacji imprez odbywających się w obiektach zamkniętych jako imprez masowych. Obecnie za imprezę masową w przypadku „hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej" uznaje się imprezę, na której liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 300. W nowej ustawie ilość tę podnosi się do 500 miejsc.

Wprowadzono ponadto kary grzywny oraz pozbawienia wolności za wnoszenie na mecze alkoholu, niebezpiecznych przedmiotów i materiałów pirotechnicznych.

Nowe przepisy prawa o bezpieczeństwie imprez masowych przewidują ponadto, że to organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada także za szkody powstałe w mieniu służb, takich jak policja, żandarmeria wojskowa, straż miejska, straż pożarna oraz służby medyczne "w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy". Organizator takiej imprezy musi się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej.

Wśród poprawek wprowadzonych przez senat znalazła się także propozycja przyspieszenia procesu decyzyjnego związanego z wydaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Jak podkreślają inicjatorzy tej zmiany, pod uwagę wzięto ewentualne konsekwencje organizatora imprezy masowej, który nie otrzyma zezwolenia, dotyczące konieczności odwołania imprezy, zwrotu biletów i innych.

W ustawie znalazł się również zapis wykluczający imprezy firmowe organizowane na terenie zamkniętym przez pracodawców dla pracowników z definicji imprez masowych. Wiąże się to ze znacznym ograniczeniem kosztów organizacji pikników firmowych i imprez firmowych.

 
Pracujemy dla:
ACTIGRA Group: ul. Królewska 1/9, 30-045 Kraków  |  tel.: +48 12 626 19 35/36  |  fax.: +48 12 626 19 35  |  email: biuro@actigra.pl |

ACTIGRA Group © 2013
Realizacja: Brand New

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej o plikach cookies znajdziesz na stronie wszystkoociasteczkach.pl.